Podstawy prawne i prawidłowe stosowanie znaków BHP

Podstawy prawne i prawidłowe stosowanie znaków BHP
Wspólna odpowiedzialność za na…
Podstawy prawne i prawidłowe stosowanie znaków BHP

Wspólna odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo, w znaczącej mierze opiera się o indywidualne zachowania zgodne z przepisami BHP. Szczegółowe normy prawne w połączeniu z prawidłowym oznakowaniem wprowadzają klarowność i umożliwiają prawidłowe ich zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie można całkowicie wyeliminować zagrożenia.

Normy prawne dotyczące oznakowań BHP

Nie jest obojętnym, gdzie i w jakim zakresie zostaną umieszczone znaki BHP. Te niezmiennie powinny zostać rozmieszczone według obowiązujących norm prawnych, z których nadrzędną jest PN -N-01256-4:1998, która omawia kwestie znaków ochrono przeciwpożarowej. Drugą, nie mniej ważną, ale odnoszącą się do pierwszej jest norma PN-N-01256-02, omawiająca prawidłowe wykorzystywanie znaków ewakuacyjnych. Istotnym uzupełnieniem powyższych jest rozporządzenie MSWiA, w którym znajduje się zapis całkowicie zakazujący stosowania znaków BHP w budynkach, które nie posiadają świadectwa dopuszczenia do stosowania, innymi słowy w tych, które zostały wzniesione niezgodnie z polskim prawem.

Znaki bezpieczeństwa w aktach prawnych

Pod pojęciem znaków bezpieczeństwa rozumie się charakterystyczne symbole mówiące w sposób graficzny o zasadach bezpieczeństwa i higieny. To w pojęciu ogólnym, natomiast szczegółowy podział wykazują kolejne normy, utworzone w oparciu o międzynarodowe normy ISO. W tychże znajdują się zapisy dotyczące zasad umieszczania znaków, a także kierunkują one poszczególne znaki na kategorie. Tym samym:

*Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym PN-84/E-02033
*Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa PN-92/N-01255
*Znaki bezpieczeństwa , Ochrona przeciwpożarowa PN-92/N-01256/01
*Znaki bezpieczeństwa i Ewakuacja PN-92/N-01256/02
*Techniczne środki przeciwpożarowe PN-N-01256-4

Tutaj można znaleźć: przykłady takich znaków BHP

Znakowanie pomieszczeń

Zgodnie z przepisami, wszystkie budynki użyteczności publicznej muszą być prawidłowo oznakowane. Wykonawcą dyrektywy jest właściciel obiektu lub zarządca – jeśli tak stanowi umowa, a w zakładach pracy – pracodawca.

Znaki muszą zostać przytwierdzone w sposób stały, czyli taki, w którym niezmiennie istnieje ryzyko zagrożenia. W przypadku znaków ewakuacyjnych muszą one obejmować całą drogę wyjścia. Tak samo ważne jest oznakowanie tymczasowe, z którym mamy do czynienia w przypadku przebudowy budynku, a także w sytuacjach, w których zagrożenie pojawiło się nagle.

W miejscach pracy pracodawca zobligowany jest do przeprowadzenia szkole, podczas których pracownicy zostaną poinstruowani o znaczeniu umieszczonych znaków i poinformowani o konsekwencjach działań sprzecznych z obowiązującymi.

Liczba i rozmieszczenie znaków jest zależne od wielkości terenu, na którym zostaną zastosowane oraz jego specyfiki i użyteczności.