Instrukcje BHP, czyli najważniejsze informacje we właściwym miejscu

Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy muszą znaleźć się w każdym zakładzie pracy. Każdy pracodawca jest zobligowany przez prawo do wywieszenia tego typu instrukcji. W przypadku, kiedy obowiązek ten nie zostanie dopełniony pracodawca ponosi odpowiedzialność prawną.

Instrukcje BHP zwiększają bezpieczeństwo pracowników

Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy zwiększają bezpieczeństwo pracowników w zakładach pracy. Instrukcje powinny zawierać opis właściwego postępowania w konkretnych sytuacjach. Rodzaj zamieszczanych instrukcji jest warunkowany charakterem miejsca pracy. Są jednak instrukcje BHP, które powinny znaleźć się wszędzie.

Przykładami uniwersalnych instrukcji są na przykład instrukcje udzielania pierwszej pomocy. Wprawdzie wszystkie większe firmy powinny organizować dla swoich pracowników tego typu kursy, jednak w praktyce sytuacja ta wygląda różnie. Zamieszczenie tego typu instrukcji w widocznych miejscach może przyczynić się do uratowania ludzkiego życia. Podobną funkcję pełnią instrukcje przeciwpożarowe, które zawierają przydatne informacje dotyczące zachowania się na wypadek pożaru.

Instrukcje BHP dotyczące obsługi maszyn

Instrukcje BHP mogą mieć również węższy zakres odnosząc się do prawidłowej obsługi różnego rodzaju maszyn. Tego typu instrukcje są niezbędne w różnego rodzaju fabrykach i innych zakładach pracy. Minimalizują zagrożenie pracowników wynikające z ewentualnego nieprawidłowego użycia maszyn. Przykładem instrukcji tego typu mogą być: instrukcja bezpiecznej obsługi tokarek do metali, instrukcja BHP przy obsłudze wózka widłowego, instrukcja BHP przy obsłudze elektrycznego podgrzewacza wody.

Różne instrukcje BHP stosowane są w różnych dziedzinach przemysłu, wszędzie jednak konieczne jest wywieszenie informacji o sposobach postępowania w danej sytuacji, czy obchodzenia się z rozmaitymi sprzętami. Pracownicy mają obowiązek zapoznania się z instrukcjami BHP obecnymi w ich miejscach pracy, wszystkie zakłady pracy mają obowiązek organizacji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla swoich pracowników.

Zasady umieszczania instrukcji BHP

Istnieją uregulowane prawnie zasady umieszczania instrukcji BHP tak, żeby były one cały czas dostępne dla pracowników. Przykładowo instrukcja BHP dotycząca obsługi maszyn powinna być umieszczona przy każdej maszynie.